UŚ

Katedra Filologii Klasycznej

Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny

40-032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1, pok. 117
tel. 32 200 94 17, fax. 32 200 92 33, e-mail: kfk@us.edu.pl

Wydział Filologiczny
  
 

Konferencje

Konferencje

 • Antyczne techniki perswazyjne. Konferencja organizowana w ramach CVII Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Filologicznego. Katowice, 15-16 wrzeœnia 2017

  Program konferencji -- wersja skrócona (wersja pełna z abstraktami dostępna jest tutaj):

  Piątek, 15 września 2017
  9:00-9:30 CINiBA (sala konferencyjna, poziom 0)
  Uroczyste rozpoczęcie CVII Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Filologicznego i konferencji naukowej Antyczne techniki perswazyjne. Wręczenie nagrody Fundacji Traditio Europae dla najlepszego nauczyciela języka łacińskiego w Polsce

  9:30-10:30 Sesja plenarna (sala konferencyjna, poziom 0)
  9:30-9:50 Dr hab. Tadeusz Aleksandrowicz, prof. UŚ: Dwadzieścia pięć lat studiów filologii klasycznej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
  9:50-10:20 Prof. dr hab. Marian Szarmach, UMK: Retoryczna perswazja - teoria i przykłady

  10:45-12:15 Sesja 1A (sala konferencyjna, poziom 0)
  10:45-11:05 Dr hab. Tomasz Sapota, prof. UŚ: Retoryka w Saturnaliach Makrobiusza
  11:05-11:25 Dr hab. Hubert Wolanin, UJ: Autorytety i oponenci w antycznym dyskursie lingwistycznym
  11:25-11:45 Dr Iwona Słomak, UŚ: Perswazja tekstu historycznego w świetle wypowiedzi teoretycznoliterackich autorów grecko-rzymskiego antyku

  10:45-12:15 Sesja 1B (sala seminaryjna, poziom 2)
  10:45-11:05 Dr Małgorzata Cieśluk, US: Od Odyseusza do Kalasirisa. (Auto)kreacja wizerunku jako element charakterystyki postaci w Opowieści etiopskiej Heliodora.
  11:05-11:25 Dr Łukasz Berger, UAM: Sceny doradzania w komedii rzymskiej
  11:25-11:45 Dr Wojciech Kopek, KUL: Hetera i eromenos - przebiegłość i niewinność w synkrisis postaci kobiecych i męskich w antologii Stratona z Sardes (AP XII)

  10:45-12:15 Sesja 1C (sala dydaktyczna, poziom 0)
  10:45-11:05 Ks. dr hab. Jarosław Nowaszczuk, prof. US: Wybrane przykłady klasycznej argumentacji a persona w inskrypcjach nagrobnych epoki nowożytnej
  11:05-11:25 Dr Edyta Gryksa, UŚ: Emocje jako klucz do ludzkiej świadomości. Emocjonalne techniki perswazyjne w historiografii antycznej
  11:25-11:45 Dr Julia Krauze, UKSW: Inspiracje antyczne w retoryce politycznej Coli di Rienzo

  12:30-14:00 Sesja 2A (sala konferencyjna, poziom 0)
  12:30-12:50 Dr hab. Marek Hermann, UJ: Techniki perswazyjne w mowie Cycerona Pro Roscio comoedo
  12:50-13:10 Dr hab. Bartosz Awianowicz, UMK: Między perswazją a marketingiem: perswazyjna funkcja tytułów i wstępów pism retorycznych Cycerona oraz łacińskich podręczników wymowy wczesnej epoki nowożytnej
  13:10-13:30 Dr Damian Pierzak, UŚ: Historyczne exemplum w rzymskiej teorii i praktyce retorycznej. Uwagi metodologiczne

  12:30-14:00 Sesja 2B (sala seminaryjna, poziom 2)
  12:30-12:50 Dr hab. Joanna Janik, UJ: Jak poradzić sobie z klęską herosa? Śmierć Juliana w mowach XVII i XVIII Libaniosa
  12:50-13:10 Dr hab. Beata Gaj, prof. UKSW: „Error” czy „hallucinatio” - dyskurs perswazyjny wczesnego chrześcijaństwa
  13:10-13:30 Dr Rafał Toczko, UMK: Wilki w owczej skórze i niezdarni złoczyńcy - oczernianie przeciwników w polemicznej korespondencji św. Augustyna

  12:30-14:00 Sesja 2C (sala dydaktyczna, poziom 0)
  12:30-12:50 Mgr Piotr Osiński, UMK: Perswazyjny charakter traktatu Heraklita Alegorety Alegorie homeryckie
  12:50-13:10 Dr hab. Joanna Usakiewicz, Uniwersytet w Białymstoku: Autorytet autora wypowiedzi jako pozawerbalna forma perswazyjna na przykładzie dialogów Platona
  13:10-13:30 Dr hab. Zbigniew Danek, prof. UŁ: W jaki sposób Izokrates dodaje wiarygodności głoszonym przez siebie poglądom?

  Sobota, 16 września 2017
  10:00-11:30 Sesja 3A (sala konferencyjna poziom 0)
  10:00-10:20 Dr hab. Monika Szczot, UAM: Perswazja w służbie literatury? Rozważania o satyrze antycznej
  10:20-10:40 Dr Magdalena Karamucka, UAM: Refleksje Horacego i Norwida na temat nauki poprzez zabawę i jej miejsca w twórczości literackiej
  10:40-11:00 Mgr Mariola Sobolewska, KUL: Bios orphikos. Zakazy i nakazy

  10:00-11:30 Sesja 3B (sala seminaryjna poziom 2)
  10:00-10:20 Mgr Katarzyna Kostecka, UW: Nieudana perswazja - znaczenie paradygmatów w Iliadzie
  10:20-10:40 Mgr Anna Zawadzka, UW: Gallów portret własny w Commentarii de bello Gallico Cezara
  10:40-11:00 Mgr Zbigniew Przybyłka, UŚ: Czy występek może być cnotą? O dualizmie antycznego dyskursu korupcyjnego

  12:00-13:30 Sesja 4A (sala konferencyjna, poziom 0)
  12:00-12:20 Dr hab. Grażyna Golik-Szarawarska, UŚ: Metody perswazji we współczesnych inscenizacjach antyku greckiego. Wybrane zagadnienia
  12:20-12:40 Mgr Grzegorz Bartusik, UŚ: Średniowieczna islandzka Saga o Rzymianach („Rómverja saga”) jako przejaw kolonizacji kulturowej średniowiecznej Islandii
  12:40-13:00 Lic. Paulina Kurdek, UAM: Komunikacja niewerbalna w ikonografii nowożytnej

  12:00-13:30 Sesja 4B (sala seminaryjna poziom 2)
  12:00-12:20 Dr Agnieszka Borysowska, Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie: Recepcja antycznej teorii pochwały miast w siedemnastowiecznym Opisie miasta Szczecina (Descriptio urbis Stetinensis) Paula Friedeborna
  12:20-12:40 Dr Jacek Pokrzywnicki, UG: Michaela Hanowa wykłady De arte disputandi z perspektywy słuchacza - Konstantina Ernsta Groddecka
  12:40-13:00 Dr Katarzyna Ochman, UWr: „Aliter censor loqui debet, aliter rhetor”, czyli o rzymskich standardach public relations (Aulus Gelliusz, Noce attyckie I 6)


 • Lingua coloris
  Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Śląskiego serdecznie zaprasza na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję pracowników naukowych i doktorantów
  23.11.2015 KATOWICE
  Jak przekonująco wykazał Jacques André w swej etymologicznej pracy o kolorach z 1949 roku Étude sur les termes de couleur dans la langue latine, w języku łacińskim można o nich mówić na wiele fascynujących i niespodziewanych sposobów. Chcielibyśmy pójść krok dalej i zapytać, jak mówiono o kolorach nie tylko w łacinie, ale i w grece, jak starożytni postrzegali barwy, jakie pełniły one funkcje, oraz w jaki sposób kolor uobecniał się w literaturze -- nie tylko w poezji, ale i w historiografii. Zapraszamy także badaczy, którzy zajmują się kolorem w sztuce i jego dzisiejszą nieobecnością w antycznych zabytkach
  Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, zapraszamy badaczy szeroko pojętego świata antycznego -- filologów: literaturo- i językoznawców, historyków, archeologów, historyków sztuki a także -- śladem Ludwiga Wittgensteina, autora traktatu o barwach -- filozofów, których badania nad tematem koloru mogą wzbogacić naszą dzisiejszą wiedzę na ten temat.

  Planowana jest publikacja pokonferencyjna.

  PROGRAM KONFERENCJI

  Opłata konferencyjna, płatna do 26 października, to 125 zł. Pokrywa ona koszty poczęstunku w czasie konferencji oraz dofinansowanie kosztów druku. Nie zapewniamy uczestnikom obiadu ani noclegu, istnieje jednak możliwość zarezerwowania niedrogiego noclegu w pobliżu Wydziału Filologicznego. Wszelkie pytania prosimy kierować pod adresem: antykplus@gmail.com.

  Konferencja odbędzie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, pl. Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice.

  Komitet organizacyjny konferencji: dr hab. Anna Kucz anna.kucz@us.edu.pl, dr Patrycja Matusiak patrycja.matusiak@us.edu.pl oraz mgr Edyta Gryksa.


 • Wzory kultury antycznej
  Reguły zachowania starożytnych Greków i Rzymian

  28-29.05.15 KATOWICE

  Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Śląskiego serdecznie zaprasza na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję pracowników naukowych i doktorantów zainteresowanych problematyką kulturowych wzorów zachowania i życia codziennego w starożytności. Tematyka planowanej konferencji naukowej wpisuje się w nurt badań kulturowych nad „gramatyką” zachowania, czyli zbiorem nie do końca uświadomionych reguł, które rządzą ludzkimi reakcjami, obyczajami i przyzwyczajeniami. Wskazanie tych zasad pozwala określić normy czy też wzory postępowania charakteryzujące daną społeczność oraz opisać przekonania, jakimi jej członkowie kierują się w życiu codziennym. Celem konferencji jest więc próba odnalezienia w literaturze i sztuce antycznej pojęć i obrazów z życia starożytnych Greków i Rzymian, które pozwolą sformułować i przedstawić właściwe dla nich zasady zachowania w różnych sytuacjach codziennego życia. Ciekawym zagadnieniem wydaje się także próba łamania w starożytnych społeczeństwach powszechnie przyjętych -- a także narzuconych prawem -- konwencji oraz wynikające z takiego postępowania sankcje.
  Program konferencji:

  28 maja
  10:00 - 10:15 - rozpoczęcie obrad
  10:15 - 12:05
  DOROTA GORZELANY: Granice akceptacji: kalos kagathos vs. ‘inni’ w świecie bogów i ludzi
  PATRYCJA MATUSIAK: Jak postępować z Innym? Plautyński poradnik na wypadek spotkania Obcego
  PRZEMYSŁAW CHUDZIK: O łamaniu zasad -- anegdota jako zjawisko karnawalizacyjne
  MONIKA SZCZOT: Mędrzec i błazen w przestrzeni literackiego sympozjonu (na wybranych przykładach z literatury antycznej)

  12:20 - 13:40
  ILONA SZEWCZYK: Przyjaciel, towarzysz i sługa: o relacjach łączących człowieka i zwierzę domowe w starożytnej Grecji
  MARIYA AVRAMOVA: Stosunek do leczenia wodą w starożytnym Rzymie
  IRMINA KOZŁOWSKA: Niepokoje Argei, przeczucia Atalanty. Dynamika bezsenności

  14:40 - 16:30
  STANISŁAW CIUPKA: Wybrane reguły postępowania w Wychowawcy Klemensa Aleksandryjskiego
  ANDRZEJ HOŁASEK: Co przystoi, a co nie przystoi chrześcijaninowi w IV wieku w świetle Konstytucji apostolskich
  JERZY STYKA: Standardy zachowań kulturowych gallorzymskiej elity w świetle listów Sydoniusza Apollinarisa
  KAMIL CHODA: Dosadność i sacrum. Grzegorza z Tours narracje o obyczajach w późnoantycznej Galii

  29 maja
  9:00 - 10:50
  TOMASZ SAPOTA: Juwenalis i Fortuna (komunikat)
  ALEKSANDRA GAŁKA: Kult Priapa w życiu codziennym starożytnych Greków i Rzymian
  MIKOŁAJ SZYMAŃSKI: Gaudent praenomine molles auriculae. Użycie samego praenomen
  ŁUKASZ BERGER: Językowe rytuały powitalne w komediach Plauta

  11:05 - 12:25
  JOANNA RYBOWSKA: To, co zbożne w kulturze Greków
  MAGDALENA WDOWIAK: Obrzęd zaślubin w epitalamiach Safony
  DAMIAN PIERZAK: Flamen Dialis w okresie schyłku republiki rzymskiej

  12:40 - 14:00
  ROBERT ZAWADZKI: Realia obyczajowe w powieści Achilleusa Tatiosa
  HANNA ZALEWSKA-JURA: Obyczajowy aspekt dramatu satyrowego
  GOŚCIWIT MALINOWSKI: Człowiek kulturalny według Onomastykonu Juliusza Polluksa

  15:00 - 16:50
  JAN KUCHARSKI: Jak pozbawić czci? Atimia w starożytnych Atenach
  MAREK JOB: Ubi non est pudor... Etyka wstydu w życiu starożytnych Rzymian
  JOANNA KŁOS: Plotka wplątana - w sieć wzorów kultury grecko-rzymskiej, w pułapki jej podwójnych standardów
  JULIA DOROSZEWSKA: Okiem wścibskiego: co jest tabu według Plutarcha w O wścibstwie

  Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: julia.doroszewska@us.edu.pl

 • Hermeneutyka wina
  24.11.14 KATOWICE

  Dzieje grona winnego sięgają kolebki dziejów kultury ludzkiej. Chociaż nie potrafimy odpowiedzieć na pytanie, skąd dotarła kultura wina i religia dionizyjska do Grecji, możemy jednak zauważyć, jak bardzo wiele kluczowych zjawisk kultury śródziemnomorskiej pozostawało w ścisłym związku z winem. Owo zakorzenienie przejawia się w starożytnychtekstach literackich, w rozwoju malarstwa wazowego. Ponadto wino jako podstawowy element sympozjonu dało początek ważnym nurtom refleksji etycznej. Refleksja nad fenomenem wina, jako zjawiska bardziej złożonego od literatury, jest głównym celem konferencji zatytułowanej „Hermeneutyka wina” i zaplanowanej na 24 listopada 2014 roku. Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich przedstawicieli różnych dziedzin szeroko pojętej humanistyki, którzy wraz z nami pragnęliby rozważyć kwestie dotyczące hermeneutyki wina, jak również jego smakowania i celebrowania w czasach starożytnych.  Planowana jest publikacja wystąpień konferencyjnych w Scripta Classica vol. 13. Informacje o czasopiśmie i obowiązujących zasadach wydawniczych dostępne są na stronie internetowej czasopisma

  PROGRAM KONFERENCJI


 • Śmierć w antycznej kulturze śródziemnomorskiej
  24.04.14 KATOWICE

  Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Śląskiego,Polskie Towarzystwo Filologiczne Koło Katowice oraz Koło Młodych Klasyków Uniwersytetu Śląskiego serdecznie zapraszają do udziału w konferencji Śmierć w antycznej kulturze śródziemnomorskiej, która odbędzie się 23-24 kwietnia 2014 r. w Katowicach

  „Uporządkowane universum, w którym harmonia decyduje o wszystkim, to marzenie prawie każdej istoty pojawiającej się na arenie tego świata. Niektórym udaje się ten cel osiągnąć i w ten sposób zakosztować szczęścia. Pozostałym natomiast przypada zupełnie odmienny los. Andromacha przed pustym grobem zgięta, Medea odtrącona przez Jazona, Orfeusz po stracie Eurydyki, stają się figurami negatywnego odczucia historii jako procesu degradacji, odczucia, które z każdego wspomnienia czyni pamiątkę utraty”. Przywołane słowa Marka Bieńczyka, które znajdujemy w książce Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty wprowadzają nas w nastrój zadumy i refleksji nad śmiercią, a także uzmysławiają nam naszą bezradność w jej obliczu. Chociaż „język nie jest odpowiednim narzędziem, by wyrazić śmierć” (V. Jankélévitch), jednak pragniemy wspólnie przyjrzeć się wszelkim narzędziom i sposobom jej wyrażania w antycznej kulturze śródziemnomorskiej. Wówczas, zdaniem Ariesa, śmierć była „oswojona”, w przeciwieństwie do współczesnej cywilizacji technicznej, w której stała się „dzika”.

  Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich przedstawicieli różnych dziedzin szeroko pojętej humanistyki, którzy wraz z nami pragnęliby rozważyć kwestię namysłu starożytnych nad śmiercią, szukać w niej inspiracji i pouczenia.


  Planowana jest publikacja wystąpień konferencyjnych w Scripta Classica vol. 12. Informacje o czasopiśmie i obowiązujących zasadach wydawniczych dostępne są na stronie internetowej czasopisma.

  PROGRAM KONFERENCJI


 • Bios, biograf, biografia.Człowiek starożytny w perspektywie biograficznej na przestrzeni wieków
  Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Śląskiego, Polskie Towarzystwo Filologiczne Koło Katowice oraz Koło Młodych Klasyków Uniwersytetu Śląskiego serdecznie zapraszają do udziału w konferencji Bios, biograf, biografia. Człowiek starożytny w perspektywie biograficznej na przestrzeni wieków , która odbędzie się 15-16 maja 2013 r. w Katowicach

  Żywoty wielkich postaci świata antycznego poprzez wieki stanowiły niewyczerpane źródło inspiracji i były odczytywane wedle paradygmatów, które zmieniały się wraz z tendencjami epok i uwarunkowaniami historycznymi. Sposób, w jaki patrzono na daną postać, niejednokrotnie kształtował się proporcjonalnie do wzrostu wiedzy na jej temat. Z drugiej strony zmiany metod badawczych pozwoliły na formułowanie nowych hipotez i wyciąganie odmiennych, zaskakujących wniosków. Pragniemy wspólnie przyjrzeć się metamorfozom, jakim ulegała biografia i w jaki sposób zmieniał się wizerunek wielkich postaci świata starożytnego wraz z ponownymi odczytaniami ich życiorysów. Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich przedstawicieli różnych dziedzin szeroko pojętej humanistyki, którzy wraz z nami pragnęliby zgłębić ten temat, szukać w nim inspiracji i pouczenia.
  Planowany jest druk materiałów pokonferencyjnych.

 • Antyk na nowo odczytywany
  Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Śląskiego, Polskie Towarszystwo Filologiczne Koło Katowice oraz Koło Młodych Klasyków Uniwersytetu Śląskiego serdecznie zapraszają do udziału w konferencji Antyk na nowo odczytywany, która odbędzie się 17 kwietnia 2013 r. w Katowicach w Sali Rady Wydziału Filologicznego (Plac Sejmu Śląskiego 1, V piętro)


  PROGRAM KONFERENCJI

 • Antyk. Tradycja i recepcja
  Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Śląskiego serdecznie zaprasza do udziału w konferencji Antyk. Tradycja i recepcja, która odbędzie się 22 lutego 2013 r. w Katowicach

  Terminy „tradycja” i „recepcja” funkcjonują w badaniach nad dziedzictwem Grecji i Rzymu jako para uzupełniających się przeciwieństw. O ile „tradycja” kieruje uwagę na antyczne źródło badanego motywu uznając jego zasadniczą tożsamość i niezmienność w późniejszych odwołaniach, nawiązaniach i cytowaniach, o tyle „recepcja” widzi w podróży antycznego wątku cykl przemian, w trakcie których „oryginał” wchodzi w grę z nowymi kontekstami i ulega przekształceniom. Spotkanie, na które zapraszamy, chcemy poświęcić rozmowom dotyczącym przybliżeniu tego, jak rozumieć te dwa podstawowe pojęcia oraz jak interpretowane są one w literaturoznawstwie, a jak w językoznawstwie. Zajmujące wydają się też przykłady występowania, reinterpretacji lub zachowania w niezmienionym kształcie antycznych motywów, myśli, zjawisk językowych w kulturach i językach nowożytnych. Do udziału zapraszamy badaczy/ki różnych specjalności, które łączy refleksja nad rytmem życia kulturowych treści antyku.

  PROGRAM KONFERENCJI

  Wystąpienia konferencyjne zostaną opublikowane w tomie Scripta Classica.
  Organizatorzy nie przewidują kosztów konferencyjnych.
  Organizatorzy konferencji:
  dr hab. Tomasz Sapota (tomasz.sapota@us.edu.pl)
  dr Anna Szczepaniak (anna.szczepaniak@us.edu.pl)

 • V VT VIGINTI
  Konferencja z okazji dwudziestej rocznicy inicjacji studiów klasycznych na Uniwersytecie Śląskim
  12 grudnia 2012 godzina 10:00
  Sala Rady Wydziału im. Profesora Zbigniewa Jerzego Nowaka
  Wydział Filologiczny w Katowicach, Plac Sejmu Śląskiego 1 (V p.)

  PROGRAM KONFERENCJI
 
Opracowanie strony: Marek Jedziniak